Algemene voorwaarden Bureau LEX

Artikel 1 – Toepasselijkheid en wijziging van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Bureau LEX en haar opdrachtgevers, hierna meer specifiek te noemen: “Opdrachtgever”.

In alle gevallen heeft te gelden dat voor opdrachtgevers alleen Bureau LEX als de contractuele wederpartij heeft te gelden. Bureau LEX is de handelsnaam van de besloten vennootschap Soetens & De Vocht Advocaten B.V. gevestigd in Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85966665.

 

Artikel 2 – Opdracht, informatieverschaffing door opdrachtgever

 1. Bureau LEX is bij de uitoefening van haar werkzaamheden afhankelijk van de informatievoorziening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is dan ook gehouden al die informatie aan Bureau LEX te verstrekken die door Bureau LEX worden verlangd of waarvan Opdrachtgever kan vermoeden dat die informatie voor de werkzaamheden van belang is. Opdrachtgever is tevens gehouden om aan Bureau LEX al die informatie te verstrekken die Bureau LEX nodig heeft om algemene voorschriften betreffende de uitoefening van haar ondernemingsactiviteiten, bijvoorbeeld de voorschriften van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), te kunnen naleven.
   
 2. Opdrachtgever staat – voor zover niet duidelijk uit de inhoud of aard van de opdracht anders voortvloeit – tegenover Bureau LEX in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Bureau LEX ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze informatie van een derde afkomstig is. Tenzij uit de inhoud van opdracht anders voortvloeit, is Bureau LEX niet gehouden een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie.

 

Artikel 3 – Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachten worden uitgevoerd op de voet van een redelijk bekwaam en zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar. Bureau LEX garandeert geen met een opdracht beoogd resultaat. Opdrachtgever respecteert dat bij de uitvoering van de opdracht de toepasselijke gedrags- en beroepsregels in acht worden genomen.
   
 2. Bureau LEX is niet verplicht de opdracht te doen uitvoeren door de bij of voor Bureau LEX werkzame persoon/personen en is aldus gerechtigd daartoe een derde in te schakelen. 

 

Artikel 4 – Termijnen

 1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of bescheiden ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of bescheiden geheel ter beschikking zijn gesteld.
   
 2. Overeengekomen termijnen zijn slechts streeftermijnen. 

 

Artikel 5 – Geheimhouding

 1. Bureau LEX is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, bijvoorbeeld op grond van de Wwft, verplicht tot geheimhouding tegenover  derden. De hiervoor vermelde geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover het betreft de verzekeraar(s) van Opdrachtgever of Bureau LEX, of externe (juridisch) adviseurs, mits ook door hen geheimhouding wordt gewaarborgd.
   
 2. Het bepaalde in lid 1 geldt niet ingeval Bureau LEX of een beroepsbeoefenaar voor zichzelf optreedt in een tucht-, geschillen-, civiele of strafprocedure, dan wel in een procedure inzake de oplegging van bestuursrechtelijke sancties, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
   
 3. Bureau LEX zal de in dit artikel genoemde verplichtingen opleggen aan hen die zij bij de uitvoering van de opdracht betrekt. 

 

Artikel 6 – Intellectuele eigendom

 1. Bureau LEX behoudt zich alle uit de wet voortvloeiende rechten met betrekking tot producten van de geest, welke zij maakt of heeft gemaakt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor.
   
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede zijn begrepen werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Bureau LEX, één en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

 

Artikel 7 – Honorarium

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de verrichte werkzaamheden in rekening gebracht tegen het ten tijde van het verrichten van die werkzaamheden voor die werkzaamheden bij Bureau LEX overeengekomen of gangbare tarief. De verschuldigdheid van honorarium is er niet van afhankelijk of het met de opdracht beoogde resultaat ten volle is bereikt. Bureau LEX mag haar tarief wijzigen.
   
 2. Bureau LEX heeft altijd het recht een of meerdere voorschotten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, ook wanneer zulks niet in een offerte of opdrachtbevestiging is vermeld.

 

Artikel 8 – Betaling

 1. Betaling van hetgeen Opdrachtgever aan Bureau LEX is verschuldigd, dient te geschieden zonder aftrek, korting of schuldverrekening, door bijschrijving van het verschuldigde bedrag in euro’s op een door Bureau LEX aan te geven bankrekening. Opschorting van enige betalingsverplichting is uitgesloten.
   
 2. Wordt een betaling niet op tijd verricht, dan is Opdrachtgever over het onbetaalde bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand. Tevens is dan een bedrag gelijk aan een percentage van 15% van het openstaande bedrag verschuldigd ter vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, zulks met een minimum van € 50,–.
   
 3. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

 

Artikel 9 – Klachtenregeling

 1. Op de dienstverlening van Bureau LEX is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.
   
 2. Indien Opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, kan Opdrachtgever zijn bezwaren voorleggen aan zijn eigen advocaat, of aan de klachtenfunctionaris. Als klachtenfunctionaris treedt op: mr. M.L.J.A.  De Vocht.
   
 3. De behandelend advocaat en/of de klachtenfunctionaris treden onverwijld met Opdrachtgever in overleg over de gegrondheid en de mogelijke oplossing van de bezwaren. Uiterlijk binnen vier weken doet de behandelend advocaat dan wel de klachtenfunctionaris een schriftelijk voorstel voor een oplossing.
   
 4. Indien de door Bureau LEX conform het vorige lid geboden oplossing de bezwaren van Opdrachtgever niet heeft weggenomen, of indien niet tijdig een schriftelijk voorstel voor een oplossing is gedaan, kan Opdrachtgever een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. De mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie Advocatuur staat open vanaf vier weken tot uiterlijk twaalf maanden na het schriftelijk indienen van de bezwaren.
   
 5. De Geschillencommissie Advocatuur is met uitsluiting van de burgerlijke rechter bevoegd om kennis  te nemen van geschillen die de hoogte van een declaratie en/of schade(vergoeding) van maximaal € 10.000,– euro betreffen. Mondelinge behandeling van een geschil geschiedt in Eindhoven, althans de dichtst bij Eindhoven gelegen zittingsplaats van de Geschillencommissie Advocatuur.
   
 6. De wijze van interne behandeling van een klacht wordt nader beschreven op de website van Bureau LEX: www.bureaulex/nl/klachtenregeling.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid voor schade

 1. Indien Bureau LEX dan wel een bij Bureau LEX werkzame persoon jegens Opdrachtgever gehouden is tot vergoeding van door deze geleden schade, is Bureau LEX gehouden de schade te vergoeden tot een bedrag van maximaal driemaal de vergoeding zonder omzetbelasting die Opdrachtgever verschuldigd is of zou zijn voor die (deel)opdracht(en), waarvan de werkzaamheden onderdeel uitmaken die tot de schade hebben geleid. Ingeval de aansprakelijkheid voor de schade onder een verzekering is gedekt, zal de aansprakelijkheid van Bureau LEX in geen geval hoger zijn dan de uitkering die onder de verzekering wordt verkregen, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico van Bureau LEX onder de betreffende verzekering.
   
 2. Bureau LEX dan wel een bij Bureau LEX werkzaam persoon is niet gehouden schade te vergoeden:
  1. die is veroorzaakt door derden, die bij de uitvoering van een opdracht aan Bureau LEX zijn betrokken, tenzij het een derde betreft die op initiatief van Bureau LEX bij de uitvoering van de opdracht is betrokken en Opdrachtgever aantoont dat Bureau LEX bij de keuze van de derde niet zorgvuldig heeft gehandeld;
  2. die het gevolg is van Opdrachtgever of een derde afkomstige onjuiste of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Bureau LEX zonder meer duidelijk had kunnen zijn en Bureau LEX heeft nagelaten Opdrachtgever van die onjuistheid of onvolledigheid in kennis te stellen;
  3. die het gevolg is van beschadiging of verlies van informatie tijdens het transporteren van informatie per post of anderszins tussen Bureau LEX en Opdrachtgever of tussen een van hen en derden;
  4. die ontstaat doordat derden zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot informatie betreffende Opdrachtgever, bijvoorbeeld door het onderscheppen van e-mailberichten of andere vormen van elektronische overbrenging van informatie of het binnendringen in computersystemen;
  5. die niet schriftelijk is gemeld binnen drie maanden nadat Opdrachtgever het ontstaan van schade en/of het kunnen ontstaan van (verdere) schade heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken en in ieder geval niet de schade die niet schriftelijk is gemeld binnen een jaar nadat het handelen of nalaten dat de schade heeft veroorzaakt, heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 11 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Bureau LEX tegen een schadevordering van een derde, die verband houdt met een gebeurtenis waarvoor Bureau LEX jegens Opdrachtgever aansprakelijk is te houden, althans voor zover Bureau LEX aan die derde meer vergoeding heeft te betalen dan hij aan Opdrachtgever zou hebben hoeven te betalen ingeval hij Bureau LEX zelf in verband met de schade tot vergoeding zou hebben aangesproken. De vrijwaring betreft ook de kosten van verweer tegen die vorderingen.
   
 2. Ingeval de derde een beroepsbeoefenaar, de door deze beroepsbeoefenaar in verband met zijn activiteiten voor Bureau LEX aangehouden rechtspersoon en/of een andere bij de uitvoering van een door Opdrachtgever aan Bureau LEX verstrekte opdracht betrokken hulppersoon, tot vergoeding van schade aanspreekt in verband met een gebeurtenis waarvoor Bureau LEX jegens Opdrachtgever aansprakelijk is te houden, vrijwaart Opdrachtgever ieder van hen ten volle tegen deze schadevordering, inclusief de kosten die aan het verweer tegen deze schadevordering zijn verbonden.

 

Artikel 12 – Slotbepalingen

 1. Op alle rechtsverhoudingen van Opdrachtgever met Bureau LEX is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   
 2. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Bureau LEX  die niet voor behandeling door de Geschillencommissie Advocatuur in aanmerking komen, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter van de rechtbank Oost-Brabant.
   
 3. Afwijking van gemaakte afspraken en algemene voorwaarden kan enkel schriftelijk geschieden. In geval van tegenstrijdigheden tussen de opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden, prevaleren de afspraken zoals omschreven in de opdrachtbevestiging.